Conditions Générales

 1. Algemene verkoopsvoorwaarden

  Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van het hotelcontract. De reserveringsvoorwaarden hebben echter voorrang op onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in zoverre zij hiermee in strijd zijn.

  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

  Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

 2. Definities contractant

  Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term :
  – « Contractant »: de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie);
  – “Klant”: de fysieke perso(o)n(en) die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen.

  Een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractant: een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.

 3. Plaats van de dienstprestaties

  De dienstprestaties geschieden op volgende vestigingsplaatsen:
  B&B en vakantiewoningen De “Oude winning”: Maastrichterstraat 2,3770 Herderen
  Vakantiewoning De “Smis”: Demerstraat 6, 3770 Membruggen

 4. Klachtenregeling

  Klachten betreffende de geleverde dienstprestaties worden uitsluitend aanvaard wanneer zij aangetekend aan de hotelhouder worden verstuurd binnen de zeven kalenderdagen nadat de dienst is voltooid.

 5. Hotelcontract

  In overeenstemming met het hotelcontract, is de hotelhouder t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten.

  Met gebruikelijke diensten worden de gewone diensten bedoeld van het hotel volgens zijn categorie, inbegrepen de zalen en de verschillende gemeenschappelijke inrichtingen, dewelke in het algemeen ter beschikking van de klant wordt gesteld.
  De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

 6. Vorm van het hotelcontract

  Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven.
  Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant.
  In geval van een schriftelijk contract dient de hotelhouder de aankomst- en vertrekdatum van de klant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de overeengekomen diensten en de eventuele voorschotregeling.

 7. Duur van de gereserveerde overnachting

  Indien een klant een bepaald aantal overnachtingen reserveert dan dient de begin- en einddatum te worden vermeld in het hotelcontract. De reservatie eindigt dan op de dag vermeld in het hotelcontract, uiterlijk om 11uur ’s morgens.

  Het contract zal als beëindigd beschouwd worden, op de dag dat de klant de kamer verlaat vóór 11 uur’s morgens en alle verschuldigde bedragen voldaan zijn.

 8. Overeenkomst op afstand

  Indien de overeenkomst op afstand werd gesloten, geldt geen herroepingsrecht. Ten aanzien van consumenten (in de zin van artikel I,1.2° Wetboek Economisch recht) geldt in deze de bepaling uit artikel VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht zodat zij ook niet over een herroepingsrecht beschikken.

 9. Niet uitvoering van het contract

  Gehele of gedeeltelijke annulatie van een boeking is door beide partijen mogelijk tot 14 dagen vóór de dag van aankomst, zonder schadevergoeding. Uitzonderingen gelden voor groepen vanaf 10 personen ( zie punt 23 groepsreservaties)

  Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een boeking minder dan 14 dagen vóór de dag van aankomst, is de annulerende partij een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij ten bedrage van het gehele bedrag van de reservatie.

  Indien de klant niet opdaagt op de voorziene aankomstdatum zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van het volledige bedrag van de reservatie.

 10. Prijs

  De prijs is deze zoals opgenomen in het contract, tenzij de hotelhouder zich genoodzaakt ziet de prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten.

  De hotelhouder die zich genoodzaakt ziet een prijsherziening toe te passen, geeft hiervan minstens één maand op voorhand, of indien dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk, schriftelijk kennis aan de contractant en de klant (in zoverre het niet over dezelfde persoon gaat).

 11. Betalingsmodaliteiten
   

  De hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling (voorschot) te vragen. Indien de hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd.De hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant of met de kaart betaalbaar.

  In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.

  Tenzij anders bepaald, heeft de hotelhouder geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd.

  De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.

  De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege verhoogd met nalatigheidsintresten. Tegenover consumenten worden deze intresten berekend overeenkomstig de wettelijke intrestvoet die aanvang zullen nemen op het moment dat een periode van 14 kalenderdagen na een eerste (kosteloze) ingebrekestelling is verstreken zonder dat de geldsommen werden betaald. Tegenover ondernemingen zijn de nalatigheidsinteresten zonder ingebrekestelling verschuldigd. Deze intresten worden berekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag, onverminderd de eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten.

 12. Verbreking van het hotelcontract

  Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen door een van de contractanten geeft de andere partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg en zonder dat een schadevergoeding moet worden betaald aan de inbreukmakende partij.

 13. Verantwoordelijkheid van de hotelhouder voor schade en hotelbewaargeving

  De hotelhouder is niet verantwoordelijk voor schade wanneer de schade voortkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht).

  Evenzeer is de hotelhouder niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant.

  De hotelbewaargeving wordt wettelijk geregeld door de artikelen 1952 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek die hierna worden geciteerd.

  Artikel 1952 “De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt; de bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak. Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken: a)Welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft; b)Welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft; c)Welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke termijn voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft; De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan in voorkomend geval de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen.”

  Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1973 (B.S. 14 augustus 1973) bepaalt dat de dagprijs voor kamerverhuring (waar artikel 1952, lid 3 (oud) B.W. naar verwijst) het bedrag van de overnachtingsprijs inhoudt, zoals dat is gepubliceerd door de hotelhouder vermeerderd met een percentage (hetgeen eventueel is voorzien) voor de aangeboden diensten.

  Artikel 1953 “De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt: a)Wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem zijn diensten verlenen ter bewaring zijn gegeven; b)Wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is; c)Wanneer de beschadiging, de vernieling of ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hemzelf of van personen die hem hun diensten verlenen. De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld of waardevolle zaken in bewaring te nemen; hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken. Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.”

  Artikel 1954 “De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan: a)de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt; b)overmacht; c)gewapenderhand gepleegde diefstal; d)de aard of het gebrek van de zaak;”

  Artikel 1954bis “De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem hun diensten verlenen.”

  Artikel 1954ter “Iedere verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.”

  Artikel 1954quater “De artikel 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten, noch op levende dieren.”

 14. Verantwoordelijkheid van de klant/contractant
   

  De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.De hotelhouder kan bijgevolg zowel de klant als de contractant aanspreken ter vergoeding van de door hem geleden schade.

 15. Gedragingen van de klant

  De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van het hotel waar hij verblijft. Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de hotelhouder het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding.

 16. Huisdieren
   

  Huisdieren zijn niet toegelaten.

 17. Bezetting en vrijmaking van de kamers: check in / check out
   

  Behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een klant beschikbaar zijn om 16 uur30 en de kamers van de klant die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn vóór 11 uur

 18. Controle van de reizigers
   

  De klant is er bij zijn aankomst in het hotel toe gehouden zijn identiteitskaart te tonen teneinde zijn inschrijving op de politiefiche toe te laten dewelke hij dient te ondertekenen.

 19. Geldigheid reservatie en laattijdige aankomst

  Een reservatie dewelke door de hotelhouder is aanvaard, is slechts geldig tot 22 uur.

  In geval van vertraging is de klant ertoe gehouden de hotelhouder hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.

  Een laattijdige aankomst, d.w.z. aankomst na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd, veroorzaakt automatisch de verbreking van het hotelcontract, met recht op schadevergoeding voor de hotelhouder. De schadevergoeding wordt bepaald op het totale bedrag van de reservatie

 20. Overmacht en buitensporige verzwaring van de verbintenis

  Elk geval van overmacht bevrijdt een partij van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

  Als overmacht geldt iedere gebeurtenis die een onoverkomelijk beletsel vormt voor het nakomen van een verbintenis, buiten de wil van de partij die er zich op beroept. Als gevallen van overmacht gelden de gevallen die gewoonlijk als zodanig worden erkend blijkens de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

  In ieder geval, doch niet limitatief, maken volgende situatie overmacht uit voor de hotelhouder:

  – ongevallen – materiaalbreuk – uitzonderlijke weeromstandigheden of natuurrampen – brand – werkstakingen – oorlog en terrorisme – diefstal – pandemieën – bevel door de overheid, waaronder het bevel tot verplichte sluiting, gedeeltelijke sluiting of uitbating onder strikte voorwaarden

  De hotelhouder die zich beroept op overmacht, brengt dit zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis van de klant.

  In geval van onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwarend is geworden, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, kan de overeenkomst en/of de prijs van de overeenkomst aangepast worden. De onvoorziene omstandigheid mag niet toerekenbaar zijn aan de contractant die zich erop beroept.

  In eerste instantie dienen partijen zelf het hotelcontract te heronderhandelen rekening houdend met de veranderde omstandigheden.

 21. Verval toegekende voordelen

  Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet betaling van de rekening op de vervaldag.

 22. Voorschot

  De voorschotten die 30% vertegenwoordigen van het totale bedrag voor de contractueel voorziene prestaties moeten onmiddellijk aan de hotelhouder worden uitbetaald en dit ten laatste 1 maand na reservatie, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

  Bij gebreke aan tijdige betaling, heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding te annuleren.

 23. Groepsreservaties

  Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan, dan verstaat men onder een groep minimum 10 betalende personen (klanten) die zich effectief in het hotel aanmelden.

  Het definitief aantal klanten zal minstens één week voor hun aankomst aan de hotelhouder worden medegedeeld.

  Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de hotelrekening.

  Ingeval van annulatie door een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:
  100% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt minder dan 14 dagen voor dat het hotelcontract aanvangt.

  80% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt 28-14 dagen voor de dag deze waarop het hotelcontract aanvangt.

  50% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt 60-28 dagen vooraf aan de dag waarop het hotelcontract aanvangt.

  25% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt 120 -60 dagen vooraf aan de dag waarop het hotelcontract aanvangt.

  0% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt meer dan vier maand vooraf aan de dag waarop het hotelcontract aanvangt.

 24. Verwerking persoonsgegevens

  De hotelhouder zal de persoonsgegevens van de klant – natuurlijke persoon verwerken in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 5 september 2018).

  Voor eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de klant – natuurlijke persoon zich richten tot deoudewinning@skynet.be. Voor zover dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klant – natuurlijke persoon zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Het hotelcontract wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortkomende uit het hotelcontract worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de hotelhouder. Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, laat deze bepaling de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek onverlet